Vzťahy medzi ľuďmi

Človek je tvor spoločenský a rád trávi čas v spoločnosti iných ľudí. Sú ľudia, ktorí majú radi samotu, takzvaní introverti, vyhľadávajú každú voľnú chvíľu a miesto, kde môžu byť sami. Sú aj ľudia extroverti, ktorí sa radi ukazujú a vyhľadávajú spoločnosť, to sú ľudia spoločensky založení. Už od narodenia nám je súdená blízkosť človeka, pozrime napríklad na vzťah matky s dieťaťom. Čo môže byť krásnejšie ako láska k vlastnému dieťaťu, keď matka obíjme svoje dieťa a pobozká ho na čelo. Vzťah matky a dieťaťa je previazaný neviditeľnou pupčnou šnúrou. Dieťa matku potrebuje a hovorí sa, že deťmi sme dovtedy, kým nám neumrú rodičia. Vzťah matky s dieťaťom je založené na vzájomnej láske, úcte a porozumení. 

Sú vzťahy aj medzi dospelými ľuďmi, vtedy keď sme už dospelí. Väčšinou základnú bunku spoločnosti tvorí rodina, a na založenie rodiny je potrebný pár, dvojica ľudí, muž a žena. Keď sa na vzťah dvoch dospelých ľudí pozrieme z právneho hľadiska, tento vzťah upravuje rodinné právo. Rodinné právo upravuje najmä práva mdzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ostatnými členmi rodiny. Aby to v našej spoločnosti nejako vyzeralo, musíme sa prispôsobiť určitým pravidlám.

Vzťahy, rodina, rodinné vzťahy

V každom vzťahu máme určité práva a povinností. Napríklad : rodičia majú právo vychovávať svoje deti v súlade s ich náboženským, či filozofickým presvedčením. Takisto majú ale aj povinnosť zabezpečuť svojej rodine pokojné a bezpečné fungovanie. Vzťah dvoch parnerov upravuje rodinné právo, konkrétne upravuje zväzok muža a ženy – manželstvo.

Každé manželstvo je chránené Ústavou Slovenskej republiky a rodinným právom, kde muž a žena sú si rovní v právach a povinnostiach.

Manželstvo - vzťah dvoch partnerov

Všetci členovia rodiny by si mali navzájom pomáhať, navzájom sa rešpektovať a v rámci svojich schopností podieľať sa na zvyšovaní hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Rodičia sú zodpovední za zdravý telesný aj duševný vývoj svojich detí, dbajú na riadnu výchovu, poskytujú všestrannú starostlivosť svojim deťom a vedie ich k správnemu životu.

Muž a žena majú v manželstve rovnaké práva, preto treba dodržiavať rovnocennosť, a takisto aj rovnaké povinnosti. Sú povinní žiť spolu v súlade s platnými regulami, majú si vzájomne pomáhať. Správajme sa preto zodpovedne, ohľaduplne, vytvárajme pevné a stabilné vžahy a napredujme tým správnym spôsob.

Podobné príspevky